2012-01-26

På jakt efter den goda affären

Konjunkturinstitutet instämmer i förslagen om förenklat regelverk och utökat upphandlingsstöd. Men offentlig upphandling som styrmedel är inte ordentligt utrett.

Offentlig upphandling kräver stora resurser för små myndigheter. Konjunkturinstitutet instämmer i utredningens förslag om att det skulle vara positivt att förenkla regelverket och utöka det statliga upphandlingsstödet.

Konjunkturinstitutet anser att utredningen i slutbetänkadet om offentlig upphandling som samhällspolitiskt styrmedel behöver göra en tydlig distinktion mellan företagsekonomiska nyttor/kostnader och samhälssekonomiska nyttor/kostnader. Utredningstexten är i vissa avsnitt tendentiös och behöver styrkas med referenser.