2011-12-21

Grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer

Konjunkturinstitutet bedömer att de alternativ till stabilitetsobligationer som listas i rapporten har små möjligheter att väsentligt lindra finansieringskrisen i euroområdet.

De alternativ som både medför en lägre genomsnittlig finansieringskostnad och lägre räntor för statsfinansiellt svaga länder tar alltför lång tid att implementera för att de effektivt ska kunna påverka krisens utveckling.

Det alternativ av stabilitetsobligationer som kan implementeras skyndsamt har en potential att lindra finansieringskrisen. På grund av ett svagt politiskt stöd kan de dock inte emitteras i tillräcklig utsträckning för att effekten på den finansiella stabiliteten ska bli påtaglig.