2011-10-05

Konfidensindikatorerna i Konjunktur­barometern nu bara månadsvis

Från och med konjunkturbarometern i oktober kommer KI att lyfta fram de månadsvisa konfidensindikatorerna även i kvartalsbarometern. Det innebär att diagram och tabeller med kvartalsvisa konfidensindikatorer försvinner från publikationen.

Orsaken till bytet är dels att åstadkomma konsistens och transparens med barometerindikatorn som är månadsbaserad, dels att tydligare synliggöra viktig merinformation. Merinformationen utgörs i det här fallet av de två månadsutfall som finns tillgängliga mellan kvartals­undersökningarna.

För betraktelser och analyser längre tillbaka i tiden är dock fortfarande kvartalsserierna att föredra. Exempelvis sträcker sig den kvartalsvisa konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin tillbaka till 1964. Serierna finns kvar på KI:s hemsida.

Genom denna förändring överensstämmer KI:s rapportering med övriga Europas.