2011-09-20

Kommentar till budgetpropositionen 2012

Konjunkturinstitutet anser att det är lämpligt med en mer expansiv finanspolitik än den som regeringen föreslår, även om regeringens mer pessimistiska syn på den ekonomiska utvecklingen skulle realiseras.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ofinansierade finanspolitiska åtgärder motsvarande 15 miljarder kronor genomförs 2012, vilket är mer än de 10 miljarder kronor Konjunkturinstitutet förutsåg i augusti. Det är bra att regeringen nu föreslår mer än 10 miljarder kronor, men Konjunkturinstitutet anser fortfarande att det vore lämpligt med mer åtgärder motsvarande ca 30 miljarder kronor. Behovet av ytterligare finanspolitiska åtgärder är som störst i närtid när resursutnyttjandet är lågt och arbetslösheten är hög.

I budgetpropositionen föreslår regeringen ett arbetsmarknadspaket på totalt 7 miljarder kronor för perioden 2012–2015 som består av en rad olika satsningar för att stödja långtidsarbetslösa och andra personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Detta är välmotiverade åtgärder som bidrar till att motverka att lågkonjunkturen får varaktigt negativa effekter på arbetsmarknaden.

Regeringen väntar sig en svagare ekonomisk utveckling i både omvärlden och Sverige 2012 än i Konjunkturinstitutets augustiprognos. BNP-tillväxten väntas bromsa in till 1,3 procent och det offentligfinansiella sparandet ligger nära noll 2012.

Regeringen presenterar också ett sidoalternativ med ökade problem i banksektorn som ger en ännu svagare ekonomisk utveckling där BNP faller med 1,5 procent 2012. I detta scenario räknar regeringen med att det offentligfinansiella sparandet faller måttligt till -0,5 procent av BNP. Det finns alltså även i detta pessimistiska scenario stora säkerhetsmarginaler för de offentliga finanserna.

Nyckeltal i jämförelse

Prognos i 2011 år budgetproposition jämfört med KI:s augustiprognos 2011

 

      

2010

      

2011

      

2012

      

2013

      

2014

      

2015

 

BNP

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

5,7

      

4,1

      

1,3

      

3,5

      

3,9

      

3,7

      

KI

      

5,7

      

4,3

      

1,9

      

3,4

      

2,8

      

2,6

      

Arbetslöshet, procent av arbetskraften

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

8,4

      

7,5

      

7,8

      

7,7

      

6,6

      

5,5

      

KI

      

8,4

      

7,5

      

7,5

      

7,3

      

6,8

      

6,4

      

Sysselsatta

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

1,1

      

2,2

      

0,0

      

0,4

      

1,6

      

1,8

      

KI

      

1,1

      

2,1

      

0,6

      

1,0

      

1,2

      

0,9

      

KPIF, årsgenomsnitt

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

2,0

      

1,4

      

0,9

      

1,4

      

1,7

      

1,8

      

KI

      

2,0

      

1,5

      

1,3

      

1,7

      

1,9

      

2,0

      

Offentligt finansiellt sparande, procent av BNP

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

-0,2

      

0,1

      

0,0

      

0,7

      

2,1

      

3,3

      

KI

      

-0,2

      

-0,1

      

0,3

      

0,4

      

0,8

      

1,1