2011-08-22

EU-förslag om förändrade energiskatter

Konjunkturinstitutet ser positivt på huvuddelen av de förändringar av energiskatte­direktivet som EU-kommissionen föreslår. För att kunna nå de mål som antagits inom ramen för klimat och energipaketet från 2009 kostandseffektivt, är det viktigt att förändra skattestrukturen.

De förändringar av miniminivåerna för beskattning av koldioxidutsläpp och allmän energianvändning som kommissionen föreslår bidrar till kostnadseffektivitet. Vi ser också positivt på att skattestrukturen renodlas genom att antalet undantag minimeras och att skattestrukturen blir teknikneutral.

Vi instämmer däremot inte i att de nationella energiskatterna, utöver miniminivåerna, ska sättas i en bestämd proportion mellan olika energislag. Det förslaget hämmar fiskal kostnadseffektivitet eftersom det inte tar hänsyn till skatternas förmåga att generera pengar till statskassan.