2017-12-18

Working Paper no. 150

Assessing the Rebound Effect in Energy Intensive Industries

A Factor Demand Model Approach with Asymmetric Price Response.

The purpose of this paper is to analyze the direct rebound effect potentially prevailing in energy intense industries. The rebound effect represents economic mechanisms that will offset energy savings from energy efficiency improvements.

By Anna Dahlqvist, Tommy Lundgren and Per-Olov Marklund

For this purpose, a factor demand model is applied incorporating an asymmetric energy price response. Asymmetric prices imply that firms respond more strongly to energy price increases than to energy price decreases. In the empirical model we use a firm level, unbalanced panel covering the years 2001 to 2012 and four major Swedish energyintensive industries; pulp and paper, iron and steel, chemical, and mining. The result indicates that the rebound effect is considerable in these industries. To mitigate this effect, the results suggest that policies stimulating an increase in energy efficiency should be combined with a raise in energy taxes.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att analysera den direkta rekyleffekten i svensk energiintensiv industri. Med rekyleffekt menas skillnaden mellan potentiell och faktisk total energiminskning av energieffektiviserande åtgärder i produktionen. En stor direkt rekyleffekt innebär att energiminskningen blir avsevärt mindre än potentiellt. För att estimera rekyleffekten används en faktorefterfrågemodell som tillåter asymmetrisk energiprisrespons. Det senare innebär att företagen reagerar mer på energiprisökningar än på minskningar. Den empiriska analysen görs på en obalanserad paneldatamängd som innehåller produktionsdata för massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemikalieindustrin, samt gruvindustrin för perioden 2001-2012. Resultatet indikerar att rekyleffek-ten är stor. För att mildra denna effekt bör därför styrmedel som stimu-lerar till ökad energieffektivitet kombineras med ökad energibeskattning.