2016-10-03

Working Paper No. 145

Do Inflation Expectations Granger Cause Inflation?

In this paper, we investigate whether survey measures of inflation expectations in Sweden Granger cause Swedish CPI-inflation. This is done by studying the precision of out-of-sample forecasts from Bayesian VAR models using a sample of quarterly data from 1996 to 2016.

By Pär Stockhammar and Pär Österholm

It is found that the inclusion of inflation expectations in the models tends to improve forecast precision. However, the improvement is typically small enough that it could be described as economically irrelevant.

One exception can possibly be found in the expectations of businesses in the National Institute of Economic Research’s Economic Tendency Survey; when included in the models, these improve forecast precision in a meaningful way at short horizons.

Taken together, it seems that the inflation expectations studied here do not provide a silver bullet for those who try to improve VAR-based forecasts of Swedish inflation.

The largest benefits from using these survey expectations may instead perhaps be found among analysts and policy makers; they can after all provide relevant information concerning, for example, the credibility of the inflation target or challenges that the central bank might face when conducting monetary policy.

Swedish summary

I denna studie undersöks om enkätbaserade mått på inflationsförväntningar i Sverige Granger­orsakar den svenska KPI-inflationen. Detta görs genom att studera precisionen i ”out-of-sample”-prognoser från Bayesianska VAR-modeller på kvartalsdata 1996-2016.

Införandet av inflationsförväntningarna i modellerna tenderar att förbättra prognosprecisionen. Dock är skillnaden så liten att den oftast kan beskrivas som ekonomiskt irrelevant. Ett undantag utgörs möjligen av företagens inflationsförväntningar i Konjunkturbarometern; när dessa inkluderas i modellerna förbättras prognosprecisionen på korta horisonter i en utsträckning som är relevant.

Sammantaget förefaller det inte som om de studerade inflationförväntningarna kan utgöra en silverkula för de som försöker ta fram förbättrade VAR-baserade prognoser för svensk inflation.

Möjligen är det istället analytiker och policymakare som huvudsakligen kan dra fördel av inflationsförväntningarna; de kan trots allt ge relevant information rörande till exempel trovärdigheten hos inflationsmålet eller utmaningar som centralbanken kan stå inför vid genomförandet av penningpolitiken.