2016-04-26

Working Paper No. 143

Quasi-Real-Time Data of the Economic Tendency Survey

In this paper, we describe how two quasi-real-time data sets of this survey have been constructed and made publicly available – one monthly and one quarterly.

Survey data from businesses and households are widely used for forecasting and economic analysis. In Sweden, the most important survey of this kind is the Economic Tendency Survey of the National Institute of Economic Research. A shortcoming with this survey is that real-time data of it largely are unavailable.

The data sets consist of monthly/quarterly vintages of the most important series of the survey, including the main confidence indicators.

A natural usage of these data sets is evaluations of model-based forecasts and nowcasts. We illustrate this with an application to Swedish GDP growth.

This shows that all models based on indicators from the Economic Tendency Survey, except the one relying on the confidence indicator for the construction industry, have higher forecast precision than the benchmark models.

Swedish summary

Enkätdata från företag och hushåll används ofta för ekonomiskt prognos- och analysarbete. I Sverige är den viktigaste enkäten av denna typ Konjunkturbarometern. Ett tillkortakommande med denna enkät är att realtidsdata från den inte finns i någon större utsträckning.

I denna arbetsrapport beskriver vi hur två kvasirealtidsdataset för enkäten därför har konstruerats och gjorts tillgängliga för allmänheten – ett på månadsfrekvens och ett på kvartalsfrekvens.

Varje månad/kvartal har uppsättningar av enkätens viktigaste serier genererats. Ett naturligt användningsområde för dessa data är utvärderingar av modellbaserat prognosarbete. Detta illustreras med en tillämpning för svensk BNP-tillväxt.

Denna visar att samtliga modeller baserade på indikatorer från Konjunkturbarometern, utom den som använder sig av konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet, har högre prognosprecision än jämförelsemodellerna.