2015-12-14

Working Paper No. 141

IOR – NIER's Input-Output Model of the Swedish Economy

The present paper introduces a new version of an input-output model of the Swedish economy (IOR). The model is used at NIER for short term forecasts of imports and sectoral production. It is also used for structural analysis of the Swedish economy. 

The economy is divided into about 30 products/industries and about 40 final demand categories. For each demand category, it is possible to trace back the supply provided by value added of different industries, including trade margins and merchanting trade, public sector production, imports, taxes and subsidies.

This paper presents calculated supply shares for the main components of final demand for the year 2012. An adjustment for the tourist consumption in Sweden is made in such a way that the supply share for household consumption is valid for Swedish households, and the supply shares for exports includes exports to incoming tourists.

Swedish summary

Denna studie beskriver en ny version av Konjunkturinstitutets input-outputmodell för den svenska ekonomin (IOR). Modellen används för att göra kortsiktiga prognoser på import och branschfördelad produktion. Den används även för strukturell analys av ekonomins funktionssätt. Hela ekonomin delas upp i ungefär 30 olika produkter och branscher, och cirka 40 efterfrågekomponenter.

För varje komponent i slutlig efterfrågan kan man spåra tillförseln från förädlingsvärdet i olika branscher inklusive handelsmarginaler och trepartshandel, offentliga myndigheters produktion, import, skatter och subventioner.

Tabeller med beräknade tillförselandelar för efterfrågekomponenterna i försörjningsbalansen för år 2012 presenteras. Andelarna är justerade för inkommande turisters konsumtion i Sverige på ett sätt som gör att andelarna för hushållens konsumtion är rättvisande för svenska hushåll, och att andelarna för exporten är rättvisande för all export inklusive export av resevaluta.