2015-09-01

Working Paper No. 139

Do Swedish Consumer Confidence Indicators Do What They Are Intended to Do?

I studien undersöks om de två huvudsakliga konsumentförtroende­indikatorerna i Sverige — Konjunkturinstitutets och Europeiska kommissionens — kan prognostisera utvecklingen i hushållens konsumtionsutgifter för innevarande kvartal.

Vi genomför en simulerad prognosövning som visar att Konjunkturinstitutets indikator förefaller mest användbar i detta syfte. Rotmedelkvadratfelet för den modell som använder denna indikator är lägst av alla studerade modeller som använder enkätdata.

Prognosförmågan hos modellen som använder Europeiska kommissionens indikator är mindre imponerande; den är förvisso bättre än den enklaste jämförelsemodellen men rotmedelkvadratfelet är avsevärt högre än för modellen som använder Konkjunkturinstitutets indikator.

Harmoniserade data inte mest relevanta

En implikation av våra resultat är att Europeiska kommissionens program för enkätdata må ha varit framgångsrikt när det gäller att skapa harmoniserade data för medlemsländerna i Europeiska unionen, men det är inte uppenbart att dessa harmoniserade indikatorer är de mest relevanta för analys- eller prognosarbete rörande respektive land.

In English

In this paper, we investigate whether the two main consumer confidence indicators available for Sweden — that of the National Institute of Economic Research and that of the European Commission — can nowcast Swedish household consumption expenditure.

In a simulated out-of-sample nowcast exercise, we find that the consumer confidence indicator of the National Institute of Economic Research appears most useful for this purpose.

The root mean square error of the nowcast from the model employing this indicator is the lowest of all the studied models which rely on survey data.

The nowcasting performance of the model using the consumer confidence indicator of the European Commission is less impressive; while it outperforms the simplest possible benchmark model, its root mean square error is considerably higher than that of the model relying on the consumer confidence indicator of the National Institute of Economic Research.

An implication of our findings is that while the European Commission´s survey programme may have been successful in creating a set of harmonised data for the member countries of the European Union, it is not obvious that the harmonised indicators are the most relevant ones for analysis, nowcasting or forecasting in each country.