2015-03-17

Working Paper No. 138

Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden

Ett 20-procentigt bostadsprisfall skulle ha en recessionsliknande effekt på arbetslöshet och hushållens konsumtion. Det visar en kvantitativ bedömning av makroekonomiska effekter vid ett betydande prisfall.

De reala bostadspriserna i Sverige har ungefär fördubblats de senaste 15 åren. Prisuppgången har sammanfallit med en ökad skuldsättning bland hushållen. Detta har föranlett en debatt om både förekomsten av finansiella obalanser i den svenska ekonomin samt vilka makroekonomiska effekter en eventuell korrigering av dessa obalanser skulle innebära.

I denna studie görs, med hjälp av en Bayesiansk VAR-modell, en kvantitativ bedömning av vilka makroekonomiska effekter ett betydande bostadsprisfall skulle kunna få.

Resultaten visar att ett bostadsprisfall på 20 procent skulle ha en recessionsliknande effekt på hushållens konsumtion och arbetslöshet. Effekterna blir större om prisfallet sammanfaller med en internationell konjunkturnedgång.

In English

Real housing prices in Sweden have roughly doubled the last 15 years. The rise in housing prices has coincided with a rise in household debt, sparking debate about both the presence of financial imbalances in the Swedish economy and the macroeconomic effects that a correction of these imbalances would have.

In this paper, we conduct a quantitative assessment of the macroeconomic effects of a considerable decline in housing prices using a Bayesian VAR model. Results show that a 20 per cent drop in housing prices would lead to a recession-like impact on household consumption and unemployment.

The impact would be even greater if falling housing prices coincided with a global economic downturn.