2015-02-04

Working Paper No. 136

A Statistical Analysis of Revisions of Swedish National Accounts Data

I rapporten analyseras historiska revideringar av svenska nationalräkenskapsdata utifrån tre aspekter: volatilitet, väntevärdesriktighet och prognoseffektivitet. Resultaten visar på problematiska aspekter av revideringarnas egenskaper — mer för produktionssidan än för BNP och användningssidan.

Den höga volatiliteten på produktionssidan gör det svårt att dra några slutsatser för de mindre delbranscherna utifrån preliminära kvartalsutfall.

Det begränsar även möjligheterna att göra bra detaljerade branschprognoser, något som användare av data och prognoser på branscher bör vara uppmärksamma på. Hög volatilitet är olycklig, men bedöms huvudsakligen bero på att inledande publiceringar baseras på ofullständiga underlag.

Att komma tillrätta med det problemet, exempelvis genom utökad statistikinsamling, bedöms emellertid vara svårt och behöver inte nödvändigtvis öka samhällsnyttan.

Det förefaller finnas brister avseende väntevärdesriktighet för ett antal variabler, bland annat BNP. Brister i väntevärdesriktighet och prognoseffektivitet indikerar att det kan finnas möjligheter att förbättra statistikproduktionen.

Då systematiska över- eller underskattningar försämrar förutsättningarna för en hög prognosprecision vore det önskvärt att orsakerna till den bristande väntevärdesriktigheten undersöks så att eventuella brister kan åtgärdas.

In English

In this paper, we study revisions of Swedish national accounts data. Three aspects of the revisions are considered: volatility, unbiasedness and forecast efficiency. Our results indicate that the properties of the revisions are more problematic for the production side than for the expenditure side.

The high volatility of the revisions on the production side indicates that it, based on the initial data release, generally is difficult to make clear cut statements concerning production in different industries within the business sector; it is also likely to make forecasting more difficult.

Concerning unbiasedness, there appears to be shortcomings for a number of variables, including GDP; this finding implies that it could be possible to improve the production of the Swedish national accounts data.