2014-03-25

Working Paper No. 134

The Euro Crisis and Swedish GDP Growth— A Study of Spillovers

I denna studie används en bayesiansk VAR-modell för att studera effekterna av störningar i euroområdet på den svenska ekonomin.

Ett nytt inslag är att det nyligen utvecklade policyosäkerhetsindexet (Baker et al., 2013) används i modellen. Den skattade modellen har rimliga impuls-responsfunktioner.

Eurokrisens specifika effekter undersöks genom en historisk dekomponering. Denna visar att störningar till BNP-tillväxten i euroområdet har varit en relativt viktig faktor för svensk BNP-tillväxt; under 2010 gav den stöd åt svensk BNP-tillväxt och därefter har den verkat återhållande.

Generellt sett har störningar till policyosäkerheten hållit tillbaka svensk BNP-tillväxt under eurokrisen.

In English

In this paper, a Bayesian VAR model is used to study the effects of euro area shocks on GDP growth in the small open economy of Sweden.

A novel feature is that the new policy uncertainty index of Baker et al. (2013) is introduced in the model. The model behaves well in terms of reasonable impulse response functions.

The specific effects of the euro crisis are investigated through a historical decomposition which shows that shocks to euro area GDP growth have been a reasonably important factor for Swedish GDP growth, supporting it during 2010 and holding it back thereafter.

Generally, shocks to policy uncertainty have held back Swedish GDP growth during the euro crises.