2013-11-19

Working Paper No. 131

Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data

I studien utvärderas prognosmodeller för tillväxten i näringslivets investeringar i Sverige. Modellerna baseras på data från Konjunkturbarometern som är Sveriges viktigaste enkätundersökning som genomförs i syfte att underlätta konjunkturanalys.

Resultaten från en prognosövning baserad på nio års realtidsdata tyder på att data från Konjunkturbarometern kan användas för att förbättra prognoser. Tidsserier som baseras på data från investeringsvaruindustrin har högst prognosförmåga.

Prognoser som baseras på det aritmetiska medelvärdet av enskilda prognoser står sig väl i prognosutvärderingen och borde följaktligen vara användbara när näringslivets investeringar i Sverige skall prognostiseras i praktiken.

In English

In this paper, forecasting models for Swedish business investment growth which make use of data from Sweden´s most important business survey — the Economic Tendency Survey — are evaluated.

The author conducts an out-of-sample forecast exercise using nine years of quarterly real-time data. The results suggest that the survey data have informational value that can be used to improve forecasts.

Perhaps not surprisingly, the time series with the highest predictive power for business investment growth tend to be based on data for the investment goods industry.

Forecasts based on a simple arithmetic mean of individual model forecasts do well in the evaluation and should accordingly be useful when forecasting Swedish business investment in practice.