2012-11-30

Working Paper No. 127

Policy Interest-Rate Expectations in Sweden: A Forecast Evaluation

I denna studie utvärderas två typer av reporänteförväntningar: enkätförväntningar och förväntningar baserade på marknadsprissättning.

Data kommer från Sveriges viktigaste enkätundersökning av finansmarknads-ekonomer och från svenska finansiella marknader; dessa har matchats noggrant efter datum så att de är jämförbara.

Resultaten visar att båda typerna av förväntningar har problem med ineffektivitet samt frånvaro av väntevärdesriktighet och i termer av prognosprecision finns ingen klar vinnare.

Vi finner dock tecken på att prognosprecisionen hos båda ty-perna av förväntningar har förbättrats sedan Riksbanken började publi-cera sin egen reporänteprognos. Detta indikerar att denna kommunikat-ionsstrategi har varit förmånlig ur ett policyperspektiv.

In English

In this paper, we evaluate two types of Swedish policy interest-rate ex-pectations: survey expectations and expectations inferred from market pricing.

The data are drawn from the most prominent survey of finan-cial-market economists and from Swedish financial markets and the data are carefully matched by date to ensure comparability.

Results show that both kinds of expectations suffer from bias and inefficiency and in terms of forecast precision there is no clear winner.

We do find, though, evi-dence that the forecast accuracy of both kinds of policy-rate expectations has improved since the Riksbank started publishing its own policy-rate forecast, suggesting that this communication strategy has been beneficial from a policy perspective.