2011-09-19

Working Paper No. 124

Scenarios and Sustainability

Att anpassa kommuner till ett förändrat klimat är en utmaning för planerare och beslutsfattare eftersom det innebär både stora osäkerheter och långa tidsperspektiv. I ett försök att hantera dessa utmaningar har två verktyg testats i en fallstudie av en dricksvattentäkt i Botkyrka kommun.

Verktygen som testats på Tullinge vattentäkt i Botkyrka är Socioekonomiska scenarier ochHållbarhetsanalys. Socioekonomiska scenarier kan användas för att öka insikten hos planerare och beslutsfattare om vilka utmaningar samhället står inför med anledning av klimatförändringarna. Eftersom det är osäkert hur samhället kommer att se ut i framtiden är det bra att kunna studera ett antal olika men möjliga framtidsbilder.

Hållbarhetsanalys är ett verktyg för att systematiskt planera och välja klimatanpassningsåtgärder. Verktyget används för att identifiera de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av att genomföra olika anpassningsåtgärder. En väl genomförd hållbarhetsanalys bör ge beslutsfattarna ett gott beslutsunderlag.

Resultaten från Botkyrka visar att de flesta deltagare tyckte att båda verktygen var användbara men att de måste vidareutvecklas för att bli mer användarvänliga och mindre tidskrävande.

In English

In this study, two tools developed for assisting local decision-makers in adaptation planning were tested: socio-economic scenarios and sustainability analysis. Adaptation to climate change often involves long time frames and uncertainties over consequences of chosen adaptation measures.

The objective was to study whether these tools could be of practical relevance to Swedish municipalities and foster local level climate change adaptation. We find that the municipal civil servants who participated in the testing generally considered the tools to be useful and of high relevance, but that more time was needed for using the tools than provided during the test process.