2010-09-30

Working Paper No. 121

The Forecasting Properties of Survey-Based Wage-Growth Expectations

I denna arbetsrapport utvärderas enkätbaserade lönetillväxtsförväntningar i Sverige. Resultaten visar att förväntningarna varken är förväntningsriktiga eller effektiva prognoser.

En utvärdering av prognosförmågan ger vid handen att enkätdeltagarnas förväntningar generellt har lägre precision än en konstant prognos som baseras på rimliga antaganden rörande inflation och produktivitetstillväxt. Resultaten indikerar att man bör vara försiktig om dessa data används som underlag för ekonomisk politik.

In English

In this paper, we evaluate survey-based wage-growth expectations in Sweden. Results show that the expectations are neither unbiased nor efficient forecasts. Evaluating out-of-sample forecasting performance, we find that the survey participants generally perform worse than a constant forecast based on reasonable assumptions regarding the inflation target and productivity growth. Our findings indicate that caution should be exercised when relying on these data for policymaking.