2011-09-07

Betänkande från Miljömåls­beredningen och rapport från Naturvårdsverket

KI anser att etappmålens och preciseringarnas syften är tydliga i betänkandet och rapporten, men att de blir otydliga i de förslag som ges.

Det är också negativt att flera av etappmålen och preciseringarna inte är möjliga att följa upp. Däremot är det positivt med en översyn av miljömålen som tar hänsyn till den svenska rådigheten över målens uppfyllelse.