2013-09-04

Verkningslöst med kommunala krav på energieffektivisering i byggsektorn

Kommunala särkrav är ett ineffektivt styrmedel, som inte påverkar de totala utsläppen utan enbart fördyrar klimatpolitiken. Konjunkturinstitutets analys visar att energieffektiviseringskrav inom boende- och byggsektorn inte leder till mindre utsläpp av koldioxid, utan bara till en omfördelning av utsläppen. Därmed instämmer Konjunkturinstitutet i konsekvensutredningens slutsatser.

Om kommunens syfte är att bidra till klimatmålet så är särskilda byggkrav ett ineffektivt styrmedel, som inte påverkar de totala utsläppen utan fördyrar klimatpolitiken. Om syftet är att minska energianvändningen så finns det andra styrmedel som utgör ett bättre alternativ, som exempelvis energiskatten.

Konsekvensutredningen ska ligga till grund för Socialdepartementets arbete inför eventuell lagändringar. Konjunkturinstitutets kommentar till utredningen har lämnats till Socialdepartementet.